W ramach Komitetu Nauk Demograficznych działa:


Sekcja Demografii Historycznej – przewodniczący prof. dr hab. Cezary Kuklo.

Od lat podstawowym celem pracy Zespołu jest koordynacja polskich badań z zakresu demografii historycznej w obszarze zaludnienia, ruchu naturalnego ludności, rodziny i jej gospodarstwa domowego. Posiedzenia Zespołu, zawsze z referatem(ami) naukowym(mi) są bardzo dobrą płaszczyzną prezentacji wyników badawczych przedstawianych przez wszystkie grupy zawodowe: od doktorantów poczynając, a na samodzielnych pracownikach kończąc. Te ostatnie są nie tylko żywe, ale często krytyczne i mają wpływ na różnego rodzaju modyfikacje, np. w zakresie doboru źródeł, populacji czy zastosowanych metod. Zespół dyskutuje także nad potrzebą zdecydowanie szerszego wykorzystania w prezentowanych badaniach nad dziejami demograficznymi i społeczno-gospodarczymi zaawansowanych technik statystycznych, które z jednej strony będę ułatwiały wymianę doświadczeń z zagranicą i zapewnią niezbędną komparatystykę, z drugiej, dają nadzieję na szybszy rozwój dyscypliny w naszym kraju.