1. W dniu 28 czerwca 2021 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego został zaprezentowany referat pn. Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców – prof. Jan Brzozowski i współautorzy książki: Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski, Janusz Mucha, Marcin Stonawski, Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców, Wydawnictwo NOMOS, 2021. Prezentacja do pobrania.

2. W dniu 10 marca 2021 odbyło się seminarium naukowe organizowane przez Komitet Nauk Demograficznych we współpracy z Komitetem Nauk Historycznych pn. Przeszłość ku przyszłości - powszechne spisy ludności na ziemiach polskich”. 

Materiały do pobrania znajdują się poniżej.

Prof. Konrad Wnęk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Spisy ludności w Galicji w latach 1857-1910 - teoria, metoda i praktyka statystyczna

Prof. Dariusz Chojecki, Uniwersytet Szczeciński: Zarys ewolucji pruskich spisów ludności w latach 1840-1910. Metodyka, zakres i znaczenie

Prof. Piotr Rachwał, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Spis powszechny ludności z 1897 roku w Królestwie Polskim - geneza, metodyka badań, wyniki

3. Polecamy uwadze nastepujące wywiady z przedstawicielami KND PAN na temat bieżacych kwestii demograficznych:

wywiad prof. Danieli Szymańskiej z UMK dotyczący Spisu Powszechnego 2021. Treść wywiadu.

- wywiad z prof. E. Gołatą w sprawie spisów ludności. Treść wywiadu. 

wywiad z prof. E. Gołatą oraz prof. I.E. Kotowską przeprowadzony przez red. L. Tomalę  z portalu Nauka w Polsce w związku z przygotowaniami do NSP2021. Treść wywiadu. 

- wywiad z prof. I.E. Kotowską oraz prof. Moniką Mynarską na temat Badania Generacje i Rodziny (GGP). Treść wywiadu. 

- wywiad z prof. A. Chłoń-Domińczak nt. badania SHARE 50+. Treść wywiadu. 

- wywiad z prof. I.E. Kotowską nt. dzietności w dużych miastach. Treść wywiadu.

 

4. Prezentujemy Panstwu Uchwałę nr 2/2021 Komitetu Nauk Demograficznych PAN w sprawie wykazu i punktacji czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Treść Uchwały.

5. Prezentujemy Państwu Uchwałę nr 4/2020 Komitetu Nauk Demograficznych PAN   w sprawie poparcia stanowiska Komitetu Nauk Prawnych PAN dotycząego pracy nad wykazem czasopism. Treść Uchwały.

 

6. Prezentujemy Państwu Uchwałę nr 3/3030 Komitetu Nauk Demograficznych PAN w sprawie w sprawie poparcia apelu Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Treśc Uchwały.

 

7. Prezentujemy Państwu  Stanowisko członków Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. Treść Stanowiska.

 

8. Apel Instytutu Zdrowia Publicznego w związku z sytuacja pandemii

W imieniu Komitetu Nauk Demograficznych PAN popieramy  apel zatroskanych z Instytutu Zdrowia Publicznego (CM UJ w Krakowie), Fundacji Naukowej CASE oraz Rady Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego pn. "Co należy zrobić dla systemu ochrony zdrowia w sytuacji pandemii". Treść apelu. 
 
Obecna pandemia jak i  rosnące zagrożenie pojawiania się nowych chorób i nawrotu istniejących chorób zakaźnych, sygnalizowane w badaniach nad umieralnością od dwóch dekad, a  także obserwowany od 2017 r.  spadek długości życia Polaków wymagają  zasadniczej zmiany podejścia do roli systemu ochrony zdrowia zarówno dziś, gdy zmagamy się z koronawirusem COVID-19, jak i jutro, przygotowując się do nowej rzeczywistości. Apel  łączy te perspektywy.

 

Prezydium KND PAN

 

9. Inauguracja nowej kadencji Komitetu Nauk Demograficznych PAN

 W dniu 18.02.2020 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN w kadencji 2020-2023. Prof. dr hab. Andrzej Buko, Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN wręczył powołania członkom Komitetu oraz poprowadził wybory władz Komitetu.

Przewodniczącą-elektem została prof. Elżbieta Gołata (UE w Poznaniu), zaś jej zastępcami prof. Jolanta Grotowską-Leder (SGGW) oraz prof. Ireneusz Kuropka (UE we Wrocławiu).  Do Prezydium Komitetu wybrano prof. Irenę E. Kotowską (SGH),  prof. Sławomira Kurka (UP w Krakowie) oraz  prof. Danielę  Szymańską (UMK). Sekretarzem technicznym KND PAN będzie nadal dr Izabela Grabowska (SGH), która pełniła tę funkcję w poprzedniej kadencji. Powiększenie składu Komitetu o specjalistów będzie dokonane po uzgodnieniach listy kandydatów w gronie członków Komitetu oraz Prezydium KND PAN.