2022 rok

 

1. W dniu 30 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN – na posiedzeniu podjęto następujące tematy:

 • Podsumowanie konferencji KND PAN pt. Zrozumieć zmianę demograficzną,
 • Dyskusja nad stanowiskiem KND PAN dotyczącym Strategii Demograficznej 2040,
 • Działania KND PAN w 2023 roku.

 

2. W dniu 28 lutego 2022 r, odbyło się posiedzenie pleanarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego Pani  Marzena Rudnicka, Prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przedstawiła działalność  Instytutu i wybrane wyniki badań.

W części organizacyjnej podjęto następujące kwestie:

 • Informacja o III Kongresie Demograficznym oraz o konferencji KND PAN Zrozumieć zmianę demograficzną organizowanej w ramach Kongresu,
 • Współpraca z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej,
 • Informacja o innych konferencjach,
 • Inicjatywa Population Europe dotycząca ustanowienia Dnia Demografii,
 • Informacja o Studiach Demograficznych.

 

2021 rok

1. W dniu 5 października odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego został zaprezentowany referat  pt. Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,  który wygłosili prof. Romuald Jończy i prof. Przemysław Śleszyński. Prezentacja do pobrania.

W części organizacyjnej podjęto następujace kwestie:

 • głosowanie w sprawie zaopiniowania przez KND PAN kandydatury prof. I.E. Kotowskiej, honorowej Przewodniczącej KND, na członka korespondenta PAN,
 • opinia w sprawie projektu „Strategii Demograficznej 2040”,
 • ekspertyza KND PAN pn. „Pandemia COVID-19 i jej skutki zdrowotne i demograficzne”,
 • informacja o wspólnych  stanowiskach komitetów Wydziału I PAN.

 

2. W dniu 28 czerwca odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego został zaprezentowany referat pn. Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców – prof. Jan Brzozowski i współautorzy książki: Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski, Janusz Mucha, Marcin Stonawski, Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców, Wydawnictwo NOMOS, 2021. Prezentacja do pobrania.

W części organizacyjnej poruszono następujace kwestie:

- informacja o nagrodzie Wydziału I PAN z demografii w 2021 r.,
- informacja o wyborach członków PAN,
- informacja o ekspertyzie KND PAN „Pandemia oraz jej skutki zdrowotne i demograficzne”,
- oimówienie stanowiska KND PAN wobec Strategii Demograficznej 2040.

3. W dniu 10 marca 2021 odbyło się seminarium naukowe organizowane przez Komitet Nauk Demograficznych we współpracy z Komitetem Nauk Historycznych pn. Przeszłość ku przyszłości - powszechne spisy ludności na ziemiach polskich”. 

Materiały do pobrania znajdują się poniżej.

Prof. Konrad Wnęk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Spisy ludności w Galicji w latach 1857-1910 - teoria, metoda i praktyka statystyczna

Prof. Dariusz Chojecki, Uniwersytet Szczeciński: Zarys ewolucji pruskich spisów ludności w latach 1840-1910. Metodyka, zakres i znaczenie

Prof. Piotr Rachwał, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Spis powszechny ludności z 1897 roku w Królestwie Polskim - geneza, metodyka badań, wyniki

4. W dniu 22 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie plenarne KND. W części merytorycznej prof. A. Chłoń-Domińczak oraz prof. M. Jasiński przedstawili referat pt.  "Potencjał danych administracyjnych do prowadzenia badań społecznych”. W czesci organizacyjnej przyjęto wniosek o nadanie prof. I.E. Kotowskiej tytułu Honorowej Przewodniczącej KND PAN, podjęto kwestie uwag do rozporządzania ws. Programu Rozwoju Czasopism, a także dyskutowano o tematyce kolejnego posiedzenia plenarnego KND PAN. Wysłuchano takze sprawozdania dr Anity Abramowskiej-Kmon - redaktor naczelnej Studiów Demograficznych ws. działań wydawniczych czasopisma. 

2020 rok

1. Pierwsze posiedzenie plenarne KND PAN w nowej kadencji odbyło się 22 czerwca 2020r. Tematem posiedzenia była prezentacja i dyskusja w związku z wystapieniem Prof. W. Wróblewskiej i  prof. B. Wojtyniaka pt. "Teoria przejścia epidemiologicznego i aktualna sytuacja zdrowotna w Polsce". Udostępniamy także prezentacje obu występień: Prezentacja 1, prezentacja 2.

Ponadto, w czesci organizacyjnej  dokonano głosowania w zakresie  ekspertów, o których zostanie uzupełniony skład KND PAN, omówiono plan pracy na obecną kadencję, nowy regulamin KND PAN, a także przedstawiona została informacja o posiedzeniu plenarnym Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych.

2019 rok

1. W dniu 14 listopada 2019r. odbędzie się trzecie spotkanie połączonych komitetów naukowych PAN, w tym KND z GUS nt. Narodowego Spisu Powszechnego 2021. 

2. W dniu 30 października 2019r. odbyło się kolejne posiedzenie KND PAN połączone z seminarium  na temat "Polityka rodzinna wobec przemian rodziny". 

3.W dniu 2 lipca 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych, Komitetu Statystyki i Ekonometrii oraz Komitetu Nauk Geograficznych, organizowane z inicjatywy Prezesa GUS  dr Dominika Rozkruta. Było to drugie spotkanie poświęcone dyskusji nad Narodowym Spisem Powszechnym 2020.  

4. W dniu 17 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie plenarne KND PAN, na którym wystąpienie wygłosiła pani Dorota Szałtys, dyrektor Departamentu Badań Demograficznych GUS pt. "Informacja o propozycji Eurostatu dotyczącej  nowych definicji ludności i migracji" . Ponadto, podjęto dyskusję na temat zmiany regulaminu KND PAN, a także przekazano informacje nt. zebrania Wydziału I PAN w dniu 4.04.2019.

5. W dniu 1 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie plenarne KND PAN, na którym referat wygłosił dr Krzysztof Tymicki (Instytut Statystyki i Demografii SGH) na temat "Płodność Polek w ujęciu przekrojowym i kohortowym 1945-2015: kontekst opóźniania i odbudowy", komentarz do wystąpienia przedstawiła prof. Elżbieta Gołata. Ponadto przedmiotem dyskusji była sytuacja czasopism KND PAN.

2018 rok

 1. W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN organizowane we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Było ono poświęcone tematyce Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Program posiedzenia obejmował następujące wystąpienia: 

- Dominik Rozkrut, Narodowy Spis Powszechny 2021

- Elżbieta Gołata, Spis ludności wobec wyzwań statystycznych i demograficznych

-  Przemysław Śleszyński, Spis powszechny a potrzeby informacyjne dla analiz geograficznych

Spotkanie zakończyła ciekawa dyskusja i podsumowanie pana Dominika Rozkruta, Prezesa GUS.

2. Dnia 12 lutego 2018r. odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Dyskusja na posiedzeniu dotyczyła sprawozdania Komitetu za 2017r., planów działania na 2018r. oraz przyszłości wydawnictw afiliowanych przez KND w 2018r. 

2017 rok

1. Dnia 16 stycznia 2017r. odbyło się wspólne posiedzenie  Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Rządowej Rady Ludnościowej, które poświęceone było pamięci Prof. Zbigniewa Strzeleckiego. Podczas spotkania zaprezentowano bogaty i interdyscyplinarny dorobek zawodowy Profesora Strzeleckiego i jego wkład w zycie naukowe i publiczne.

2. Dnia 15  lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN, współorganizowane przez Instytut Statystyki i Demografii SGH poświęcone prof. Jerzemu Z. Holzerowi. Seminarium  zwieńczyło nadanie jednej z auli SGH imienia Prof. Jerzego Z. Holcera.

3. Dnia 21 marca 2017r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu  odbyło sie wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego zaprezentowano wyniki projektu AGENTA. Dr Agnieszka Chloń-Dominczak oraz dr Paweł Strzelecki zaprezentowali wyniki swoich prac w zakresie powiązań pomiędzy starzeniem się ludności, rynkiem pracy a finansami publicznymi. 

4. Dnia 26 września 2017r. podczas Konferencji ESPAnet Polska na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego prof. Irena E. Kotowska zaprezentowała referet pn.  Polityka rodzinna w świetle badań nad przemianami rodziny w Europie w ramach projektu Families and Societies a propozycje rozwiązań Komisji Europejskiej dotyczące urlopów dla rodziców.

2016 rok 

1. Dnia 4 kwietnia 2016r. posiedzenie odbyło się posiedznie Komitetu Nauk Demoghraficznych PAN w Warszawie. Obok spraw organizacyjnych prezentację wygłosiła Pani Dorota Szałtys, zastępcy dyrektora Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS, dotyczące zobowiązań krajów UE (art. 8 Rozporządzenia 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii) w zakresie dotyczące opracowania studium wykonalności - analiza stanu prac prowadzonych przez GUS.

2. Dnia 28 października 2016r.  odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN w Warszawie. Obok spraw organizacyjnych referat wygłosiła  dr Zuzanna Brzozowska (współautor dr Monika Mynarska) pt. Intencje prokreacyjne Polaków i ich realizacja - analizy na podstawie Generations and Gender Survey (GGS-PL), 2010 vs.2014. 

 2015 rok

1. Dnia 29 stycznia 2015r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN  oraz Rządowej Rady Ludnościowej, na którym prof. Zbigniew Strzelecki, przewodniczący Rady, został odznaczony medalem PAN. O przyznanie tego medalu KND PAN wystąpił w 2014 roku.

2. Dnia 30 czerwca 2015r. odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych  PAN, na którym prof. E.Gołata przedstawiła sprawozdanie z konferencji Młodych Demografów współorganizowanej z Katedrą Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego „Przestrzenny wymiar przemian demograficznych – metody, analizy, dane (The spatial dimension of demographic change – methods, analyses, data)”, (23-24.06.2015, Poznań).