1. Nagroda naukowa Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych z demografii w 2021 roku

Decyzją zebrania plenarnego Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, nagrodę w dyscyplinie demografii w 2021 r. otrzymała Pani dr Beata Osiewalska  za monografię pt. „Status społeczno-ekonomiczny a bezdzietność i rodzicielstwo par”. Monografia została opublikowana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2019 roku.

2. Nagroda naukowa Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych z demografii w 2018 roku

Komisja ds. Nagród z Demografii w składzie prof. I.E.Kotowska, prof. A.Welfe, prof.J.Wilkin, zapoznała się z dwoma wnioskami: członka Komisji prof. I.E.Kotowskiej o przyznanie nagrody za publikację zbiorową pod redakcją prof. dra hab. Marka Okólskiego Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro oraz wnioskiem prezydium KND PAN o przyznanie nagrody dr hab. Elżbiecie Gołacie za publikację Koniec ery tradycyjnych spisów ludności. Komisja postanowiła rekomendować do nagrody pracę autorstwa dr hab. Elżbiety Gołaty pod tytułem Koniec ery tradycyjnych spisów ludności.

Na zebraniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dniu 8.11.2018 r. nagrodę z demografii otrzymała dr hab. Elżbieta Gołata, prof.UEP, za książkę Koniec ery tradycyjnych spisów ludności, Poznań 2018.

3.  Nagroda naukowa Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych z demografii w 2015 roku

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 listopada 2015 r. przyznał nagrodę naukową w dziedzinie demografii: dr Marcinowi Stonawskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za książkę pt. „Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

.