Studia Demograficzne są  wydawanym od 1963 roku, recenzowanym czasopismem naukowym Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2018 roku współwydawcą czasopisma jest Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czasopismo jest adresowane do środowiska naukowego, przedstawicieli administracji publicznej oraz innych osób zajmujących się zagadnieniami ludnościowymi. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje szeroko rozumianą problematykę ludnościową, między innymi z zakresu demografii, statystyki ludności, epidemiologii, ekonomii, geografii, socjologii, psychologii, polityki społecznej oraz nauk politycznych.

Czasopismo jest wydawane w dwóch wersjach – drukowanej i elektronicznej. Począwszy od roku 2009 wszystkie numery Studiów Demograficznych są dostępne on-line pod adresem: journals.pan.pl/dlibra/journal/110754

Czasopismo jest indeksowane w bazach:  Indeks Copernicus, CEJSH, IC Journal Master List, BazEkon, PBN (www1.ciniba.edu.pl).

Studia Deograficzne znajdują się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki - 70 pkt.

Wskazówki dla autorów i inne informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/about