Komitet swym zakresem działania obejmuje dziedziny nauk: społecznych, humanistycznych, medycznych i o zdrowiu, służąc integrowaniu uczonych z całego kraju. Badania procesów ludnościowych, ich różnorodnych uwarunkowań i konsekwencji (społecznych, ekonomicznych, środowiskowych, medycznych i kulturowych) dotyczą w szczególności obszarów badawczych przypisywanych: demografii oraz statystyce i ekonometrii, korzystając z dorobku różnych dyscyplin (ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, psychologii, historii, nauk o zdrowiu).

 

Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu, oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności:

 1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dziedzinach nauk społecznych,  humanistycznych, medycznych i o zdrowiu w zakresie problematyki procesów ludnościowych, ich różnorodnych uwarunkowań i konsekwencji;
 2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z ministrem właściwym w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym w sprawach edukacji, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Radą Doskonałości Naukowej, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, Głównym Urzędem Statystycznym i Rządową Radą Ludnościową – w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju badań procesów ludnościowych, ich uwarunkowań i konsekwencji, a także polityki ludnościowej i polityki społecznej;
 3. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzanie do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań dotyczących problematyki badań procesów ludnościowych, ich różnorodnych uwarunkowań i konsekwencji poprzez – między innymi – organizowanie dyskusji i konferencji naukowych;
 4. Opracowywanie – na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy – ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju, a zwłaszcza w kwestiach związanych z rozwojem demograficznym Polski;
 5. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie dziedzin nauki reprezentowanych w Komitecie oraz współpraca przy wydawaniu „Studiów Demograficznych”. „Studia Demograficzne”, których wydawcą od 2019 r. jest Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pozostają – jak dotychczas – czasopismem środowiska badaczy procesów ludnościowych reprezentowanego przez Komitet Nauk Demograficznych PAN. Znajduje to wyraz w zapisie „Przy współpracy z Komitetem Nauk Demograficznych PAN” umieszczonym obok logo wydawcy SGH na okładce czasopisma. Współpraca z Komitetem ma różne formy. Członkowie Komitetu Nauk Demograficznych są powoływani do Komitetu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej „Studiów Demograficznych”. Uczestniczą też w kształtowaniu profilu i jakości czasopisma jako autorzy i recenzenci  tekstów publikowanych w czasopiśmie; 
 6. Analiza i ocena programów nauczania demografii i przedmiotów pokrewnych, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział członków Komitetu w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach nauki objętych zakresem działania Komitetu;
 7. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi demograficznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz z innymi komitetami PAN;
 8. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dziedzin nauki reprezentowanych przez Komitet;
 9. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z demografii;
 10. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dziedzin nauki  reprezentowanych przez Komitet;
 11. Zajmowanie się innymi sprawami zleconymi przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

Regulamin KND dostępny jest w formie pliku pdf do pobrania (Regulamin
).