1. Komitety naukowe Wydziału I PAN podjęły w styczniu 2023 r. dyskusję nad dwiema wspólnymi uchwałami: jedna z nich dotyczy ewaluacji działalności naukowej w latach 2017-2021, zaś druga odnosi się do decyzji Ministra Edukacji i Nauki o powołaniu połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki w grudniu 2022 roku. Przedstawiamy uchwały wraz z wynikami głosowania.

Wspólna uchwała w sprawie ewaluacji

Wspólna uchwała w sprawie Rady NCN

 

2. Polecamy uwadze przesłanie Komitetu Naukowego konferencji Zrozumieć zmianę demograficzną, która odbyła się w dniach 13-14 czerwca 2022 r.

3. W dniach 19-20 października 2022 r. w ramach III Kongresu Demograficznego odbyła się  konferencja „Uwarunkowania dzietności” zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Program konferencji można znaleźć pod adresem https://kd.stat.gov.pl/uwarunkowania-dzietnosci. 

Gościem specjalnym konferencji był dr Tomáš Sobotka z Vienna Institute of Demography oraz Wittgenstein Centre for Demography and Human Global Capital, którego także gościliśmy podczas konferencji „Zrozumieć zmianę demograficzną”, organizowanej w czerwcu 2022 r. przez  KND PAN  w ramach III Kongresu Demograficznego. Wygłosił on referat "Family and fertility-friendly policies in Europe". Za zgodą Autora prezentacja jest dostępna tutaj.

4. 12 lipca 2022 r. odbyło się  webinarium w języku angielskim poświęcone najnowszym projekcjom rozwoju ludności świata.

Webinarium zorganizowane zostało z okazji Światowego Dnia Ludności, obchodzonego 11 lipca. Światowy Dzień Ludności został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę na znaczenie kwestii ludnościowych, zwłaszcza w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to 27. edycja projekcji ludnościowych przygotowywanych regularnie przez ONZ.

Link do webinarium:

https://www.youtube.com/watch?v=yAUBQsABJaY. 

Program webinarium obejmował następujące elementy:

– prezentacja World Population Prospects 2022,  John Wilmoth, dyrektor UN Population Division

– rozmowa dr hab. Agnieszki Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektor ds. nauki i dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH z Johnem Wilmothem – Perspektywy ludnościowe Europy Środkowo-Wschodniej i Polski

– komentarz do World Population Prospects 2022 – prof. dr hab. Elżbieta Gołata, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, oraz prof. dr hab. Irena E. Kotowska, honorowa przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN

– podsumowanie i odniesienie się do komentarzy: John Wilmoth

Prowadzenie: Agnieszka Chłoń-Domińczak

Lokalizacja: YouTube SGH

Organizator: Instytut Statystyki i Demografii SGH i Komitet Nauk Demograficznych PAN.

Notatka prasowa

 
5. Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych przesłana 6.07.2022 do MEiN.

 

6. W dniach 13-14 czerwca 2022 r. Komitet Nauk Demograficznych PAN zorganizował konferencję naukową „Zrozumieć zmianę demograficzną”, zorganizowaną w ramach III Kongresu Demograficznego.

Była  ona poświęcona przemianom demograficznym w Polsce po 1989 r. na tle trendów demograficznych w Europie.

Strona konferencji: https://konferencja.pan.pl/zmiana-demograficzna/

Prezentacje z konferencji można znaleźć w zakładce Konferencje.

Ramowy Program Konferencji

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Wyrażając sprzeciw wobec brutalnego i bezprawnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Komitet Nauk Demograficznych PAN przyjął przez aklamację uchwałę o poparciu "Oświadczenia środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę" z dnia 24 lutego 2022 r.

W pełni solidaryzujemy się z bohaterskim Narodem Ukraińskim. Potępiamy działania wojenne władz Federacji Rosyjskiej przeciwko wolnej Ukrainie, przeciwko
jej cywilnym mieszkańcom, kobietom i dzieciom. Wspieramy Ukrainę w walce o wolność.

Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля.

KND Ukraina 1

2. Przedstawiamy Państwu opinię Komitetu Nauk Demograficznych PAN nt. poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Treść opinii. 

 

3. Przedstawiamy Państwu opracowanie pn. Pandemia i jej skutki zdrowotne i demograficzne, przygotowane w ramach Komitetu Nauk Demograficznych PAN, którego autorami są: prof. I. Kuropka (red. nauk.), prof. A. Rossa, prof. W. Wróblewska, prof. B. Wojtynik, prof. P. Śleszyński.  

Poniżej znajdą Państwo przedmiotowe opracowanie wraz z raportami cząstkowymi, będącymi podstawą do sporządzenia tego materiału.

- Pandemia i jej skutki zdrowotne i demograficzne

- I. Kuropka: Umieralność w Polsce w latach 2015-2019

- I.Kuropka: Wpływ pandemii na zmiany struktur ludności

- W. Wróblewska: Umierlaność w Polsce w 2020 r. - część 1

- B. Wojtyniak: Umieralność w Polsce w 2020 r. - część 2

- A.Rossa: Zachorowania i śmiertelność z powodu COVID-19

- P.Śleszyński: Wpływ pandemii COVID-19 na strukturę przestrzenną i dynamikę w czasie zgonów w Polsce (marzec 2020-czerwiec 2021)

- P. Śleszyński: Strukltura przestrzenna i dynamika w czasie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce (marzec 2020-czerwiec 2021)

Zachęcamy do lektury!

 

4. Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Demograficznych PAN  w dn.28.06.2021 r. wyrażono pogląd, by w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Komitet przygotował opinię o dokumencie "Strategia  Demograficzna 2040. Projekt".

Zaproszenie prof. Elżbiety Gołaty Przewodniczącej KND PAN do udziału w przygotowaniu tej opinii doprowadziło do powołania zespołu w składzie: 

dr hab. Jan Brzozowski, prof. UE w Krakowie; 

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH; 

prof. Maria Cieślak; 

prof. Romuald Jończy; 

dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. UW;  

prof. Irena E.Kotowska; 

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ.  

Opinia, przygotowana przez zespół pracujący pod kierunkiem prof. Ireny E. Kotowskiej, Honorowej Przewodniczącej KND PAN, była przedmiotem dyskusji podczas dwóch posiedzeń Prezydium KND PAN (6.09.2021 r. i 27.09.2021r.). Ich efektem jest  Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN o dokumencie "Strategia Demograficzna 2040. Projekt"  przygotowanym  w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Opinia została  przesłana w dniu 29.09.2021 r.  do Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej jako głos w konsultacjach społecznych, które trwają do dn.30.09.2021 r.

Prezydium KND PAN podjęło też decyzję, by opinię przekazać władzom PAN oraz  społeczności Wydziału I PAN, przesłać do prof. Józefiny Hrynkiewicz, przewodniczącej Rządowej Rady Ludnościowej oraz opublikować na stronie internetowej KND PAN.

Treść stanowiska do pobrania. 

 

5. W dniu 28 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Demograficznych PAN, podczas którego został zaprezentowany referat pn. Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców – prof. Jan Brzozowski i współautorzy książki: Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski, Janusz Mucha, Marcin Stonawski, Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców, Wydawnictwo NOMOS, 2021. Prezentacja do pobrania.

 

6. W dniu 10 marca 2021 odbyło się seminarium naukowe organizowane przez Komitet Nauk Demograficznych we współpracy z Komitetem Nauk Historycznych pn. Przeszłość ku przyszłości - powszechne spisy ludności na ziemiach polskich”. 

Materiały do pobrania znajdują się poniżej.

Prof. Konrad Wnęk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Spisy ludności w Galicji w latach 1857-1910 - teoria, metoda i praktyka statystyczna

Prof. Dariusz Chojecki, Uniwersytet Szczeciński: Zarys ewolucji pruskich spisów ludności w latach 1840-1910. Metodyka, zakres i znaczenie

Prof. Piotr Rachwał, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Spis powszechny ludności z 1897 roku w Królestwie Polskim - geneza, metodyka badań, wyniki

 

7. Polecamy uwadze nastepujące wywiady z przedstawicielami KND PAN na temat bieżacych kwestii demograficznych:

- wywiad prof. P. Śleszyńskiego w zakresie zróżnicowania demograficznego regionów. Treść wywiadu

wywiad prof. Danieli Szymańskiej z UMK dotyczący Spisu Powszechnego 2021. Treść wywiadu.

- wywiad z prof. E. Gołatą w sprawie spisów ludności. Treść wywiadu. 

wywiad z prof. E. Gołatą oraz prof. I.E. Kotowską przeprowadzony przez red. L. Tomalę  z portalu Nauka w Polsce w związku z przygotowaniami do NSP2021. Treść wywiadu. 

- wywiad z prof. I.E. Kotowską oraz prof. Moniką Mynarską na temat Badania Generacje i Rodziny (GGP). Treść wywiadu. 

- wywiad z prof. A. Chłoń-Domińczak nt. badania SHARE 50+. Treść wywiadu. 

- wywiad z prof. I.E. Kotowską nt. dzietności w dużych miastach. Treść wywiadu.