Zgodnie z art. 33 i 36 Ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 roku Komitet podejmuje wszelkie działania służące rozwojowi demografii i badań ludnościowych, rozwojowi środowiska naukowego i wykorzystania ich dla dobra kraju. W szczególności do zadań Komitetu należy:

1. rozważanie istotnych problemów demografii i dyscyplin pokrewnych poprzez organizowanie dyskusji i konferencji naukowych, przygotowywanie ekspertyz i wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, a szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w zakresie demografii i dyscyplin pokrewnych;
2. współdziałanie w tych sprawach z organami rządowymi, w szczególności z Rządową Radą Ludnościową i Głównym Urzędem Statystycznym;
3. współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych z zakresu demografii, we wprowadzaniu ich do praktyki społecznej i gospodarczej, między innymi, przez organizowanie dyskusji środowiskowych i konferencji naukowych;
4. opracowywanie opinii i ocen dotyczących demografii i dyscyplin pokrewnych
5. opracowywanie ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach związanych z rozwojem demograficznym Polski;
6. prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności zaś wydawanie półrocznika „Studia Demograficzne” i rocznika „Przeszłość Demograficzna Polski”;
7. ocena programów nauczania demografii i przedmiotów pokrewnych, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział demografów w życiu naukowym kraju;
8. współpraca ze środowiskiem naukowym (organy i instytuty naukowe Akademii oraz inne instytucje badawcze) we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;
9. współpraca z krajowymi i zagranicznymi demograficznymi organizacjami naukowymi, oraz z innymi komitetami PAN;
10. opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
11. zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu demografii;
12. zajmowanie się innymi sprawami zleconymi przez władze PAN.

Regulamin KND dostępny jest w formie pliku pdf do pobrania (
regulamin).